Menu 1

QOB

پیچ ذوزنقه ای ، مهره ی ذوزنقه ای برنجی مربعی ، از آنجا که برنج ، ظرفیت بار یاتاقان بالا و مقاومت سایشی ندارد این مهره برای حرکت بار های کم استفاده میشود

pdf

Page 1 of 1