Menu 1

Type B Ratio: 1:1

دنده مخروطی با نسبت 1 به 1 ، کاهنده و افزاینده سرعت ، زاویه : 20 درجه ، جنس C45 : دنده

pdf 3D
Page 1 of 1