Menu 1

Type B Ratio : 1 : 1.5

دنده مخروطی با نسبت 1 به 1.5 ، کاهنده و افزاینده سرعت ، زاویه دنده : 20 درجه C45 : جنس دنده

pdf 3D
Page 1 of 1