Menu 1

Type B Ratio : 1 : 2

دنده مخروطی با نسبت 1 به 2 ، کاهنده و افزاینده سرعت ، زاویه : 20 درجه ، جنس C45 : دنده

pdf

Page 1 of 1