Menu 1

دنده مقابل نافی دار-بدون نافی

دنده مقابل نافی دار و بدون نافی برای دنده های ساده و صاف ، زاویه فشاری : 20 C45 : درجه ، جنس

pdf

Page 1 of 1