Menu 1

دنده شانه ای مورب بدون سوراخ کاری کد : 145

دنده شانه ای مورب بدون سوراخ کاری ، دنده راست گرد ، زاویه دنده : 19 درجه C45K : جنس دنده E27 : کیفیت دنده

pdf

Page 1 of 1