Menu 1

دنده سخت کاری شده مورب 180 درجه کد :145 و کد : 143

دنده سخت کاری شده و سنگ خورده مورب ، دنده راست گرد ، زاویه : 19 درجه C45 : جنس دنده H25 : کیفیت دنده

pdf

Page 1 of 1